XXIII Concurs Fotografia Festera 2018

MODALITATS

Una única modalitat.

PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones que així ho desit- gen. Es poden presentar un màxim de 5 obres per autor que poden ser en blanc i negre o en color. Aquestes hauran de ser inèdites i no s’acceptaran obres que hagen participat en edicions anteriors d’aquest concurs ni en concursos de característiques semblants.

Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria de les fotografies i el seu possible plagi.

TEMA

Les festes de moros i cristians de Xixona celebrades el 2017.

DIMENSIONS DE LES OBRES

Les dimensions de les obres hauran de ser obligatòria- ment de 20×30 cm. Les fotografies aniran muntades sobre cartolina de color negre, deixant un marge de 5 cm com a màxim.

ENVIAMENT

Les fotografies es podran entregar per dos vies:

» Per correu postal a l’adreça següent:
Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià

Apartat de correus 142 Carrer Alcoi, 12 03100 Xixona (Alacant)

» En mà a les oficines de la Federació al carrer Marcel Mira, 10, 2a planta. Cal avisar abans d’anar-hi.

Les fotografies no poden anar firmades i han de portar el lema al dors. Així mateix, en un sobre a part i tancat (un sobre per obra) portarà escrit el lema i en l’interior les dades del concursant: nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic.

Obligatòriament, els autors hauran de presentar una còpia de l’obra en format digital (es pot presentar un CD amb totes les obres de l’autor).

En cas d’enviar-ho per correu postal es recomana enviar tot el material de l’autor en un mateix paquet.

TANCAMENT D’ADMISSIÓ

El termini d’admissió d’originals serà des de l’1 de setem- bre de 2017 fins al 15 de gener de 2018.

PREMIS

1r Premi: 500 euros 2n Premi: 300 euros 3r Premi: 100 euros

Els premis es podran declarar deserts si el jurat considera insuficient la qualitat de les fotografies presentades.

Un mateix concursant sols podrà obtenir un premi. En el cas que s’elegira més d’un obra premiada del mateix autor, només se li atorgarà el premi de major quantia econòmica.

DICTAMEN I ENTREGA DE TROFEUS

El dictamen es donarà a conèixer la primera quinzena de febrer de 2018.

ALTRES BASES

» Amb totes les fotografies presentades es realitzarà una exposició durant la setmana cultural del Mig Any.

» Finalitzada aquesta, les obres no premiades podran ser retirades durant tot el mes de març. Una vegada acabat aquest termini, aquelles obres que no hagen sigut retira- des quedaran a la lliure disposició de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià per entendre que els autors renuncien a la seua propietat en favor de la Federació, la qual podrà destruir-los o disposar-ne lliurement.

» La Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià podrà destinar les fotografies presentades a totes les revistes, fullets i tríptics que crega necessari.

» El jurat estarà integrat per aquelles persones que, quan pertoque, designe la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, i el seu dictamen serà inapel·lable.

» El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’ac- ceptació de les bases, així com qualsevol modifica- ció d’aquestes, si la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià ho considera oportú.

» Qualsevol incidència serà resolta pel jurat sense cap apel·lació.

» Per a més informació podeu contactar amb nosaltres en el 617 033 950 o federaciodefestes@gmail.com