XXIII Concurs de Cartell anunciador 2018

PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen

i entregar dues obres per autor. Aquestes hauran de ser inèdites i no poden presentar-se obres que ho hagen fet en edicions anteriors d’aquest concurs o en altres con- cursos de característiques semblants d’altres poblacions.

Serà responsabilitat dels artistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria del cartell i el seu possible plagi.

TEMA

La festa de moros i cristians de Xixona.

DIMENSIONS DE LES OBRES

Les mesures seran de 70 x 50 cm. S’haurà de realitzar en sentit vertical i no es deixarà cap marge. Seran presenta- des degudament sobre un suport rígid o bastidor (si van adherides sobre tela) a fi d’una possible exposició.

MISSATGE

Pel fet que anunciarà les festes de moros i cristians de Xi- xona haurà de portar obligatòriament la llegenda següent:

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Xixona, 18, 19 i 20 d’agost de 2018

La llegenda haurà d’estar separada dels marges per uns 3 cm.

PROCEDIMENT TÈCNIC

Els originals es realitzaran per qualsevol procediment, excepte el pastel, de manera que la reproducció tipo- gràfica no oferisca dificultat. Si les obres estan fetes amb ordinador l’autor estarà obligat a presentar juntament amb l’obra i en format digital, tots els arxius i les tipogra- fies emprades.

ENVIAMENT

Els cartells es podran entregar per dos vies:

» Per correu postal a l’adreça següent:
Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià

Apartat de correus 142 Carrer Alcoi, 12 03100 Xixona (Alacant)

XXIII Concu

de l

» En mà a les oficines de la Federació, al carrer Marcel Mira, 10, 2a planta. Dilluns i dimecres de 18 a 20 h.

Els cartells no aniran firmats i al dors portaran el lema. En un sobre a banda, tancat, portarà escrit el lema i dins les dades del concursant: nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic.

TANCAMENT D’ADMISSIÓ

El termini d’admissió d’originals serà des de l’1 de setem- bre de 2017 fins al 15 de gener de 2018.

PREMIS

Un únic premi de 1.000 euros.

El premi es podrà declarar desert si el jurat considera insu- ficient la qualitat dels cartells presentats.

DICTAMEN I ENTREGA DE TROFEUS

El dictamen es donarà a conèixer durant la primera quin- zena de febrer de 2018.

ALTRES BASES

» Amb tots els cartells presentats es realitzarà una exposició durant la setmana cultural del Mig Any. Fina- litzada aquesta, els participants, si ho desitgen, podran passar a retirar les seues obres al llarg del mes de març. Una vegada finalitzat el termini, aquelles obres que no hagen sigut retirades quedaran a lliure disposició de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, per enten- dre que els autors renuncien a la seua propietat en favor de la Federació, la qual podrà destruir-los o disposar-ne lliurement.

» El cartell guanyador quedarà en propietat de la Fede- ració de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, qui podrà realit- zar totes les reproduccions que calguen. El cartell podrà figurar com a portada de la revista oficial de festes de moros i cristians de Xixona. En aquest cas, i si és neces- sari, l’artista estarà obligat a realitzar les oportunes adap- tacions per a facilitar aquesta tasca.

» El jurat estarà integrat per aquelles persones que, quan pertoque, designe la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià i el seu dictamen serà inapel·lable.

» El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’ac- ceptació de les bases, així com qualsevol modifica- ció d’aquestes, si la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià ho considera oportú.

» Qualsevol incidència serà resolta, sense apel·lació, pel jurat.

» Per a solucionar qualsevol dubte ens podeu localitzar al 617 033 950 o al correu electrònic

federaciodefestes@gmail.com