III Concurs Relats festers 2018

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest concurs és potenciar la literatura festera amb la intenció d’editar el guanyador a la publicació del Mig Any.

PARTICIPANTS

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen

i no hi ha límit d’obres per autor. Aquestes hauran de ser inèdites i no poden presentar-se obres que ho hagen fet en edicions anteriors d’aquest concurs, en altres concur- sos de característiques semblants d’altres poblacions o que estiguen publicades en qualsevol mitjà (paper, blog, xarxes socials,…).

Serà responsabilitat de l’autor qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria i el seu possible plagi.

TEMA

La festa de moros i cristians de Xixona.

DIMENSIONS DE LES OBRES

L’obra ha de contindre entre 7.000 i 10.000 paraules.

ENVIAMENT

Les obres es podran entregar per dos vies: » Per correu postal a l’adreça següent:

Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià

Apartat de correus 142 03100 Xixona (Alacant)

» En mà a les oficines de la Federació, al carrer Marcel Mira, 10 – 2a planta. Dilluns i dimecres de 18 a 20 h.

Les obres aniran impreses dins un sobre. El sobre no anirà firmat i al dors portarà el lema. En un sobre a banda, tancat, portarà escrit el lema i dins les dades del concursant: nom i cognoms, direcció, telèfon i correu electrònic.

TANCAMENT D’ADMISSIÓ

El termini d’admissió d’originals serà des de l’1 de setem- bre de 2017 fins al 20 de desembre de 2017.

PREMIS

Un únic premi de 300 euros i la publicació del relat al llibre del Mig Any del següent any.

El premi es podrà declarar desert si el jurat considera insu- ficient la qualitat de les obres presentades.

DICTAMEN I ENTREGA DE TROFEUS

El dictamen es donarà a conèixer durant la segona quin- zena de gener de 2018.

ALTRES BASES

» Els participants han de garantir que són els legítims autors dels relats presentats i el sotmetiment dels matei- xos al Concurs no vulnera els drets de tercers. Així mateix, els participants es fan responsables de les reclamacions que en qualsevol moment puguen formular sobre l’au- toria i originalitat dels treballs i sobre la titularitat dels drets, tot això d’acord amb la normativa vigent de propi- etat intel·lectual. Els organitzadors no es fan responsa- bles dels perjudicis que pogués ocasionar l’incompliment de l’anterior garantia, podent exercitar contra el partici- pant incomplidor les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats.

» La Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià estarà autoritzada per, en l’àmbit mundial i pel màxim perío- de que permet la llei, fer ús dels drets de comunicació pública, distribució, reproducció i transformació, sempre esmentant l’autoria i sense cap contraprestació econòmi- ca, més enllà del premi al guanyador.

» El jurat estarà integrat per aquelles persones que, quan pertoque, designe la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià i el seu dictamen serà inapel·lable.

» El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’ac- ceptació de les bases, així com qualsevol modifica- ció d’aquestes, si la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià ho considera oportú.

» Qualsevol incidència serà resolta, sense apel·lació, pel jurat.

» Per a solucionar qualsevol dubte ens podeu localitzar al 617 033 950 o al correu electrònic

federaciodefestes@gmail.com