L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià que tindrà lloc a les oficines de la Federació (Carrer Marcel Mira 10, 2n Planta) el proper dissabte 21 d’octubre de 2017 a les 10.30h. Per desenvolupar el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, dels nous directius.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior (31/07/2017 i 5/5/2017)
3. Lectura i aprovació, si escau, la
crònica del 2017.
4. Anàlisi de les festes 2017 e inici
dels expedients sancionadors
pertinents.
5. Informe de presidència.
6. Torn obert de paraula.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE SANT BARTOMEU I SANT SEBASTIÀ